paris notes

no-0319
no-12944
no-12379
no-6666
no-2075
no-6164
no-1789
no-4496
no-7814
no-0892
no-0310
no-7248
no-0414
no-0402b
no-1754
no-0319b
no-0312